Article 22417

Title of the article

A NEW MONOGRAPH ON MEDIEVAL LONDON 

Authors

Mitrofanov Vladimir Petrovich, Doctor of historical sciences, professor, sub-department of general history and social science, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), vm@em-england.ru

DOI

10.21685/2072-3024-2017-4-22

Download PDF
References

1. Gorod v srednevekovoy tsivilizatsii Zapadnoy Evropy: v 4 t. [The city in the Middle Age civilization of Western Europe: in 4 volumes]. Moscow: Nauka, 1999–2000.
2. Vsemirnaya istoriya: v 6 t. T. 2: Srednevekovye tsivilizatsii Zapada i Vostoka [World history: in 6 volumes. Vol. 2: the Middle Age civilizations of the West and the East]. Chief ed. A. O. Chubar'yan. Moscow: Nauka, 2012.
3. Osinovskiy I. N., Rtishcheva G. A., Simonova N. V., Nosova E. S., Loshchilova T. N., Bragina L. M., Volodarskiy V. M., Galyamichev A. N., Ivonin Yu. E., Mitrofanov V. P., Popova G. A., Sidorov A. I., Furtsev R. V. Istoriya srednikh vekov: ucheb. dlya akademicheskogo bakalavriata [The history of Middle Ages: textbook for academic bachelor programs]. Moscow: Yurayt, 2017.
4. Yabrova M. M. Zarozhdenie rannekapitalisticheskikh otnosheniy v angliyskom gorode (London XIV – nachala XVI vv.) [The origin of early capitalistic relationships in an English town (London in the XIV – early XVI centuries)]. Saratov, 1983.
5. Mosolkina T. L. Gorod Bristol' v XIV–XV vekakh. Ekonomika, obshchestvennye otnosheniya, sotsial'naya psikhologiya [Bristol in the XIV–XV centuries. Economics, social relations, social psychology]. Saratov, 1997.
6. Zolotov V. I. Gorod v srednevekovoy tsivilizatsii Zapadnoy Evropy: v 4 t. [The city in the Middle Age civilization of Western Europe: in 4 volumes]. Moscow, 2000, vol. 2, pp. 289–293.
7. Khill K. Angliyskaya Bibliya i revolyutsiya XVII veka [The English Bible and the revolution of the XVII century]. Transl. from English by T. Pavlova. Moscow: IVI RAN, 1998.

 

Дата создания: 25.04.2018 10:58
Дата обновления: 25.04.2018 15:47